Dijital Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni - Çalışan Adayı

Ekba Sportif Malzeme Alım Satım Org. ve Danışmanlık Ltd. Şirketi ("Beden Atölyesi" veya "Şirket") olarak, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi işliyor ve kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metnini, https://bedenatolyesi.com/ internet sitesi (“Site”) üzerinden yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizlere bilgi vermek amacıyla hazırladık.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun") 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimize ve bu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Dayanılan Hukuki Sebepler

 

•       Başvurduğunuz pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,

•       Başvurunuz kapsamında sizlerle iletişime geçilmesi,

•       Uygun bulunması durumunda çalışan adayına iş teklifinde bulunulması ve iş sözleşmesinin imzalanması.

                                                            

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

 

•       Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması halinde ya da bu kurum ve kuruluşlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 

 

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

•       Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerini yürütülmesi.

 

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 

•         İnsan kaynakları süreçlerimizin planlanması ve yürütülmesi,

•         Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin ile seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

•         Aday başvuru, seçme ve değerlendirme faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

  1. İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebep ve amaçlar dahilinde kimlik, iletişim, iş ve profesyonel yaşama ilişkin bilgilerinizi işliyoruz.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi, Site üzerinden yapmış olduğunuz iş başvurunuz aracılığıyla; otomatik, kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz.  

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işliyoruz.  

  1. Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşılması

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında ürün ve hizmet aldığımız hizmet sağlayıcıları ile iş ortaklarımızla; yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım) yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi, üçüncü taraflar ile paylaşırken Kanun’un 8.  ve 9. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlıyoruz. 

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Haklar

Veri sahibi ilgili kişi olarak Kanun'un 11. maddesi kapsamında birtakım haklara sahip bulunuyorsunuz. Kanun kapsamındaki taleplerinizi aşağıda yer verdiğimiz yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz;

Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle de bize iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapat