Yetişkin Kayıt Formu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni-Yetişkin Kayıt Formu

Ekba Sportif Malzeme Alım Satım Org. ve Danışmanlık Ltd. Şirketi ("Beden Atölyesi" veya "Şirket") olarak, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi işliyor ve kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metnini, kayıt formunu doldurmanız kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizlere bilgi vermek amacıyla hazırladık.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun") 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğimize ve bu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

                      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları                      

Dayanılan Hukuki Sebepler

·         Eğitim başvuru talebinizin alınması ve üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

·         Üyelik satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında satın almış olduğunuz üyeliklere ilişkin ödemelerin alınması ve fatura düzenlenmesi,

·         Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

·         Eğitim takviminin planlanması ve icrası.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

·         Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması halinde ya da bu kurum ve kuruluşlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

 

 

·         Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerini yürütülmesi.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

·         Üye ile iletişim süreçlerinin yürütülmesi,

·         Atölye güvenliğinin sağlanması,

·         Şirket içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

·         Acil durumlarda size veya yakınlarınıza ulaşılabilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve süreç boyunca koordinasyonun sağlanması,

·         Talep ve şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Ders Kayıtları:

·         Eğitim derslerinde video çekimlerinin yapılması,

·         Çekilen videolar ile içerik oluşturulması,

·         Hazırlanan içeriklerin Şirket internet sitesi ve sosyal medya hesapları gibi çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda herkese açık olarak yayımlanması.

 

 

İlgili kişinin açık rızasının bulunması.

 

  1. İşlenen Kişisel Veriler: Bu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebep ve amaçlar dahilinde kimlik, iletişim, müşteri işlem (ders bilgisi, ders başlangıç tarihi vb.)fiziksel mekân güvenliği bilgileriniz ile fotoğraf ve video kayıtlarınızı işliyoruz.

  2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler: Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında fiziki olarak kayıt formunu doldurmanız ve video çekimlerinin yapılması aracılığıyla otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

  3. Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflarla Paylaşılması: Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında ürün ve hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılar, sosyal medya platform sağlayıcıları ile iş ortaklarımızla; yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım) yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşıyoruz. Kişisel verilerinizi, üçüncü taraflar ile paylaşırken Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen kurallara uygunluk sağlıyoruz. 

  4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Haklar: Veri sahibi ilgili kişi olarak Kanun'un 11. maddesi kapsamında birtakım haklara sahip bulunuyorsunuz. Kanun kapsamındaki taleplerinizi aşağıda yer verdiğimiz yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz;

Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle de bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Ekba Sportif Malzeme Alım Satım Org. ve Danışmanlık Ltd. Şirketi ("Beden Atölyesi" veya "Şirket") olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyor ve birtakım kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanıza dayanıyoruz. Aşağıda açık rızanızı sorduğumuz kişisel veri işleme sürecine açık rıza vermeniz halinde süreç altında yer alan alanı doldurabilirsiniz.

  • Video kayıtlarımın, Ekba Sportif Malzeme Alım Satım Org. ve Danışmanlık Ltd. Şirketi ("Beden Atölyesi" veya "Şirket") tarafından eğitim derslerinde video çekimlerinin yapılması, çekilen videolar ile içerik oluşturulması, hazırlanan içeriklerin Şirket ve Ebru Karaduman internet sitesi ve sosyal medya hesapları gibi çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda herkese açık olarak yayımlanması amaçlarıyla işlenmesine onay veriyorum.

İmza:

Ad-soyadı:                                                                                                                                   Tarih:

Kapat